Regulamin aplikacji Billy i Billy Plus

Aplikacje mobilne Billy i Billy Plus udostępnione są na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Aplikacji.

I. Definicje

 1. Usługodawca – inout.money group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917455, NIP: 9721319682, REGON: 389740089, kapitał zakładowy 4.810.000 zł.
 2. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie Billy lub Billy Plus udostępnione dla Użytkowników przez Usługodawcę, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych i pozwalające na dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik – podmiot korzystający z Aplikacji, niezależnie od jego statusu prawnego.
 4. Urządzenie mobilne – urządzenia pozwalające na instalację i korzystanie z Aplikacji, w szczególności urządzenia typu smartphone i tablet.
 5. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w szczególności funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji.
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika, do którego dostęp możliwy jest za pomocą Aplikacji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Aplikacji.
 4. Korzystanie z Aplikacji, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy, o ile czynności te nie wynikają ze specyfiki i celu Usługi dostępnej w Aplikacji:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Aplikacji treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dowolnego Użytkownika w przypadku, gdy podejmuje on działania naruszające postanowienia Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji może być wymuszona przez Usługodawcę jako niezbędna do dalszego niezakłóconego korzystania z Aplikacji.

III. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń mobilnych spełniających wymagania systemowe określone w niniejszym rozdziale.
 2. Urządzenie mobilne w celu możliwości instalacji i uruchomienia Aplikacji musi być wyposażone w system:
  1. Android w wersji minimum 5.1;
  2. iOS w wersji minimum 11.
 3. Do instalacji i uruchomienia Aplikacji niezbędnym jest aktywowanie na Urządzeniu mobilnym połączenia internetowego.
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 5. Zmiana wymagań technicznych określonych w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu postanowień roz. XIV ust. 1.

IV. Świadczenie usług

 1. Usługa dostępna w Aplikacji polega na dostarczeniu Użytkownikowi funkcji do zarządzania finansami osobistymi.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi w Aplikacji, Użytkownik pobiera Aplikację na Urządzeniu mobilnym za pośrednictwem sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 3. Z chwilą pobrania oraz instalacji Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi dostępnej w Aplikacji.
 4. Usługa dostępna jest dla Użytkowników w trybie darmowym oraz w trybie Premium wymagającym opłaty.
 5. Podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie zaakceptowanie postanowień wskazanych dokumentów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox).
 6. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga przeprowadzania przez Użytkownika rejestracji i posiadania Konta użytkownika.

V. Rejestracja

 1. Użytkownik może przeprowadzić rejestrację w Aplikacji w celu aktywacji Konta użytkownika.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracji.
 3. Rejestracja w Aplikacji zostaje ukończona pomyślnie po weryfikacji adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika. Weryfikacja adresu e-mail następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości zawierającej link umożliwiający potwierdzenie poprawności adresu e-mail i chęci dokonania rejestracji.
 4. Użytkownik może dokonać rejestracji w Aplikacji poprzez zalogowanie się do niej za pośrednictwem własnego profilu (konta) na portalach społecznościowych (Facebook, Google lub Apple). Użytkownik z zachowaniem zasad określonych przez podmioty zarządzające portalem społecznościowym Użytkownika, wyraża zgodę na przekazanie danych (imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie) dostępnych na portalu społecznościowym Usługodawcy.
 5. Użytkownik zarejestrowany loguje się do Aplikacji z wykorzystaniem loginu i hasła ustalonego podczas rejestracji lub za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym.
 6. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość dostępu do danych zgromadzonych w Aplikacji na każdym urządzeniu mobilnym, na którym loguje się z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 5.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika jeżeli Użytkownik przez okres 2 lat nie skorzystał z Aplikacji wprowadzając jakikolwiek wydatek oraz nie wykupił w tym okresie dostępu do funkcji Premium.

VI. Dostęp bezpłatny

 1. Warunkiem bezpłatnego dostępu do Aplikacji jest udzielenie zgody przez Użytkownika na wyświetlanie w Aplikacji reklam dostarczanych przez Usługodawcę lub podmioty trzecie oraz otrzymywanie w Aplikacji wiadomości o charakterze reklamowym.
 2. W ramach dostępu bezpłatnego Użytkownik może korzystać z podstawowych funkcjonalności Aplikacji, w szczególności:
  1. skanowania paragonu w celu przeanalizowania go przez Aplikację,
  2. rozpoznania przez Aplikację pozycji paragonu, tj. sprzedawcy, daty zakupu, poszczególnych produktów, ilości i cen jednostkowych produktów oraz rabatów, a następnie „zapamiętanie” danych przez Aplikację i przydzielanie produktów do zdefiniowanych kategorii;
  3. zapisania do czterech zdjęć paragonów w ciągu miesiąca kalendarzowego,
  4. wyszukiwania i analizowania wydatków według kategorii dla wybranego zakresu dat,
  5. ograniczonego korzystania ze wspólnego budżetu, o którym mowa w rozdziale VIII.
 3. Szczegółowa lista funkcjonalności dostępnych bezpłatnie opisana jest w Aplikacji oraz na stronie internetowej Aplikacji.

VII. Dostęp płatny (tryb Premium)

 1. Dostęp do trybu Premium umożliwiony jest na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Użytkownik może skorzystać przez 30 dni z dostępu do trybu Premium bez opłat. Okres ten liczony jest od dnia, w którym Użytkownik zdecydował się po raz pierwszy użyć jednej z funkcji trybu Premium w ramach bezpłatnego okresu próbnego.
 3. Niezależnie od okresu próbnego Użytkownik w dowolnym momencie może uzyskać dostęp do trybu Premium zgodnie z następującymi metodami:
  1. zarekomendowanie Aplikacji przynajmniej dwóm innym Użytkownikom, którzy będą aktywnie korzystać z Aplikacji, przez co rozumie się skanowanie przynajmniej 5 unikalnych paragonów w ciągu jednego tygodnia (licząc od poniedziałku do niedzieli) przez każdego z Użytkowników,
  2. dokonanie opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem Usługodawcy.
  3. Użytkownik zaproszony do wspólnego budżetu, o którym mowa w rozdziale VIII, uzyskuje 50% rabat na zakup dostępu do trybu Premium, dopóki współdzieli budżet z innym Użytkownikiem. Skanowania Użytkownika należącego do wspólnego budżetu nie przedłużają dostępu do trybu Premium w wyniku rekomendacji innemu Użytkownikowi, który należy do tego samego budżetu.
 4. Dostęp do funkcji Premium zgodnie z ust. 3 lit. a) Użytkownik otrzymuje na czas zgodny z okresem aktywnego korzystania z Aplikacji przez Użytkowników z rekomendacji. Okres dostępu oblicza się w ten sposób, że jeden tydzień aktywnego korzystania z Aplikacji przez dwóch zarekomendowanych Użytkowników oznacza przyznanie dostępu do trybu Premium na jeden tydzień. Użytkownik rekomendujący posiada w Aplikacji wgląd w informacje czy Użytkownik, któremu zarekomendował Aplikacje aktywnie z niej korzysta. Informacje te przedstawiane są w postaci liczby zeskanowanych paragonów, tak długo, dopóki liczba ta nie przekroczy pięciu.
 5. Dostęp do funkcji Premium zgodnie z ust. 3 lit. b) Użytkownik otrzymuje na okres czasu zgodnie z wniesioną odpłatnością na podstawie aktualnego cennika Usługodawcy.
 6. W ramach dostępu do funkcji Premium Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności przewidzianych dla trybu bezpłatnego, a ponadto z dodatkowych funkcjonalności dla trybu Premium zgodnie z opisem zawartym w Aplikacji.
 7. W Aplikacji Usługodawca publikuje treści reklamowe. Publikacja treści reklamowych wstrzymana jest w przypadku uzyskania dostępu do funkcji Premium zgodnie z ust. 3 lit. b) Regulaminu.

VIII. Wspólny budżet

 1. Wspólny budżet jest funkcjonalnością dostępną w Aplikacji pozwalającą na zapisywanie, przeglądanie i wyszukiwanie wydatków przez wielu Użytkowników w ramach jednego budżetu.
 2. Możliwość utworzenia wspólnego budżetu i przesłania zaproszenia do wspólnego budżetu możliwa jest dla Użytkownika posiadającego dostęp do funkcji Premium Aplikacji (Użytkownik zapraszający).
 3. Użytkownik może należeć wyłącznie do jednego wspólnego budżetu.
 4. W celu dodania osoby do wspólnego budżetu Użytkownik za pomocą Aplikacji wysyła zaproszenie zawierające łączę (link) do Użytkownika zapraszanego. W przypadku pierwszego zaproszenia tworzony jest automatycznie wspólny budżet, którego właścicielem staje się Użytkownik zapraszający. Użytkownik zapraszany może przyjąć lub odrzucić zaproszenie.
 5. Możliwość zaproszenia kolejnych osób do wspólnego budżetu posiada wyłącznie Użytkownik, który jest właścicielem budżetu.
 6. Użytkownik zapraszający posiada możliwość usunięcia zaproszonego Użytkownika ze wspólnego budżetu.
 7. Użytkownik zapraszany nieposiadający dostępu Premium może korzystać ze wspólnego budżetu w sposób ograniczony, tj. może przeglądać tylko własne wydatki, natomiast Użytkownik zapraszający wydatki zarówno swoje, jak i Użytkownika zaproszonego.
 8. Po wygaśnięciu dostępu Użytkownika do funkcji Premium wydatki, które zostały dodane przez innych Użytkowników korzystających ze wspólnego budżetu, przestaną być dla niego widoczne. Jednak ponowne uzyskanie trybu Premium przez tego Użytkownika automatycznie spowoduje jego dostęp do wydatków pozostałych Użytkowników.
 9. Każdy z Użytkowników może w dowolnym czasie zrezygnować ze wspólnego budżetu. Wydatki Użytkownika rezygnującego ze wspólnego budżetu stają się niewidoczne dla pozostałych Użytkowników, a wydatki pozostałych Użytkowników stają się również niewidoczne dla Użytkownika rezygnującego.
 10. Każdy z Użytkowników posiada możliwość ukrycia swoich wydatków przed pozostałymi Użytkownikami wspólnego budżetu.
 11. Użytkownik zapraszający (właściciel budżetu) posiada możliwość edytowania nazwy lub kategorii wydatków zaproszonych Użytkowników.
 12. Użytkownik zapraszany posiada możliwość edytowania oraz usuwania wyłącznie własnych wydatków.

IX. Monitor finansów

 1. Monitor finansów jest funkcjonalnością dostępną w Aplikacji, która w sposób graficzny i liczbowy przedstawia Użytkownikowi informacje o dostępnym aktualnie budżecie, prognozowanych oszczędnościach, tempie wydatków i przestrzeganiu wcześniej zdefiniowanych limitów wydatków w wybranych przez siebie kategoriach.
 2. Funkcjonalność ta jest dostępna w trybie bezpłatnym dla każdego Użytkownika.
 3. Korzystanie z monitora finansów możliwe jest po wprowadzeniu przez Użytkownika limitu wydatków bez uwzględnienia zobowiązań. Limit ten może zostać wprowadzony bezpośrednio lub wyliczony na podstawie:
  1. wprowadzonego dochodu,
  2. kosztów zobowiązań,
  3. planowanych oszczędności.
 4. W przypadku wprowadzenia przez Użytkownika dochodu informacja ta przechowywana jest jedynie na urządzeniu mobilnym w taki sposób, że żadna inna osoba włącznie z Usługodawcą nie ma do niej dostępu.

X. Import wydatków z kont bankowych

 1. Możliwość importu wydatków z kont bankowych jest funkcjonalnością Premium. Pozwala Użytkownikowi na połączenie Aplikacji z własnymi rachunkami bankowymi po wcześniejszym udzieleniu niezbędnych zgód na pobranie informacji o transakcjach i uwierzytelnieniu się na stronie internetowej wybranego banku.
 2. Import wydatków realizowany jest w ramach usługi AIS zgodnej z dyrektywą PSD2 za pośrednictwem Easy Check sp. z o.o. (dalej jako „Easy Check”), ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, KRS: 0000813091, NIP: 8952211524.
 3. Użytkownik korzystający w Aplikacji z importu wydatków z kont bankowych upoważnia Usługodawcę do otrzymywania od Easy Check we własnym imieniu i na własną rzecz informacji pochodzących z rachunku płatniczego lub rachunków płatniczych należących do Użytkownika, pozyskiwanych w ramach świadczenia przez Easy Check usługi dostępu do informacji o rachunku (Usługi AIS) na rzecz Użytkownika.

XI. Płatności w Aplikacji

 1. Użytkownik dokonuje płatności za Usługi świadczone w Aplikacji w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. System płatności elektronicznych obsługiwany jest przez Google Play Billing dla urządzeń z systemem Android lub In-App Purchase dla urządzeń z systemem iOS.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do usług płatnych po poprawnym dokonaniu płatności.

XII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Usługodawca informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

XIII. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 2. W celu rozwiązania umowy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Aplikacji z pamięci Urządzenia mobilnego (odinstalowanie Aplikacji).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym zablokowania dostępu do Aplikacji za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 6). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

XIV. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Aplikacji, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@inout.money.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z jej uwzględnieniem przez Usługodawcę.

XIV. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji (wliczając w to grafikę, teksty, układ treści i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów trzecich korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez wyraźnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji lub wybranych funkcjonalności Aplikacji w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Aplikacji.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 23 grudnia 2022 r.